Obchodné podmienky - WoowToys.sk

Katalóg hračiek

Výrobcovia

Zasielanie noviniek

Obchodné podmienky

1.  Nákup tovaru prostredníctvom Internetového obchodu www.woowtoys.sk. (ďalej len IO WOOW toys) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

2.  Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v aktuálnej ponuke internetového obchodu. Ceny tovaru, akciové ceny v IO WOOW toys sa môžu líšiť od cien v predajni WOOW toys, River park, Dvořákovo nábrežie 3, 811 02 Bratislava.

3. WOOW toys sa zaväzuje dodať tovar k zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie pri registrácii, prípadne vyplnení objednávky. V prípade, ak IO WOOW toys nebude môcť tovar z technických alebo iných dôvodov zákazníkovi dodať bude zákazníka neodkladne o tejto skutočnosti informovať a prípadné platby poukáže späť na jeho účet.

4.  Spoločnosť WOOW toys, s.r.o sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi do 72 hodín od objednania tovaru / pri dobierke / alebo od úhrady / pri platbe vopred / v prípade doručenia kurierom UPS. V prípade osobného odberu bude tovar pripravený k odberu na predajni do 48 hodín od objednávky. V prípade, že sa dodacia lehota predĺži, napríklad z dôvodu nedostatku tovaru na sklade, budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

Ceny a dodacie podmienky
Pri objednávke tovaru nad 50€ balné ani prepravné náklady neúčtujeme.

Pri objednávke do 50 € je účtovaný paušálny poplatok zahŕňajúci balné a prepravné náklady v sume 4,80€, v prípade platby na dobierku sa pripláca poplatok 1,20€.

V prípade osobného odberu neplatí zákazník žiaden poplatok navyše bez ohľadu na výšku objednávky.

Kuriérska služba doručuje zásielky počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 hod, preto zvážte adresu doručenia, aby Vás kuriér zastihol / napr. adresa pracoviska /. Taktiež je nutné v objednávkovom formulári uviesť správne telefónne číslo, na ktorom Vás kuriér bude vopred kontaktovať. Správne vyplnenie kontaktných údajov je dôležité, aby sa zásielka nevrátila späť. V prípade opätovného zaslania je znovu účtovaný poplatok za dopravu. V prípade neprevzatia zásielky je spoločnosť WOOW toys s.r.o. oprávnená požadovať úhradu vzniknutých nákladov.

5.  Každá odoslaná objednávka sa stáva záväznou. Jej zrušenie je možné len v deň odoslania objednávky alebo ešte pred odoslaním tovaru, a to až po vzájomnej dohode. V prípade neprevzatia zásielky je firma WOOW toys s.r.o. oprávnená požadovať úhradu vzniknutých nákladov na prepravu a balné. Objednávka na dobierku môže byť pred odoslaním preverená na telefónnom čísle uvedenom v objednávke. V prípade platby vopred je objednávka spracovaná a odoslaná bez overenia ihneď po platbe.

6.  Po odoslaní objednávky bude na Vašu e-mailovú adresu zaslaná informácia o prijatí objednávky. Po overení objednávky Vám budú priebežne zasielané údaje o priebehu vybavenia, o výslednej cene zásielky a o odoslaní zásielky. V prípade, ak nedostanete tieto informácie, skontrolujte si nevyžiadanú poštu vo Vašej schránke, prípadne priamo na poštovom serveri u Vášho poskytovateľa e-mailovej služby. Taktiež si skontrolujte, či ste zadali správnu e-mailovú adresu, prípadne či vaša e-mailová schránka nie je plná. Toto sú najčastejšie prípady, prečo nedostanete potvrdenie o objednávke. V prípade, že všetko bolo zadané správne, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

7.  Pri dodaní si zákazník musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V prípade, že poškodenie nie je viditeľné a reklamácia je uplatnená do 10 dní od dňa dodania, spoločnosť WOOW toy, s.r.o sa zaväzuje poškodený tovar vymeniť.

8.  V prípade uplatnenia reklamácie neskôr, platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku IO WOOW toys.

9.  Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, …), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.

10.  Uvádzané ceny prepravy sú platné v rámci Slovenska. Poštovné do zahraničia sú kalkulované osobitne.

11.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

     a.  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa 5 týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

     b.  Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou

     c.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

    d.  V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za vrátený tovar v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

    e.   V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia alebo o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

     f.   Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar, prípadne zníženú cenu z dôvodu opotrebenia alebo nekompletnosti. Náklady na objednanie, dodanie a vrátenie tovaru znáša kupujúci. Iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný, znáša náklady spojené s objednávkou, dodaním a vrátením tovaru predajca. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

     g.  Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

     h.  V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bodoch b, a c, všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

     i.   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

„Najzábavnejšie Vianoce“

Tento dokument upravuje pravidlá súťaže „Najzábavnejšie Vianoce“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich. Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu.

Štatút súťaže stanovuje organizátora súťaže, podmienky na prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, popisuje práva a povinnosti súťažiacich.

1. Názov súťaže

„Najzábavnejšie Vianoce“

2. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je Woow toys, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 3, 811 02 Bratislava, IČO: 43 787 088, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 48572/B (ďalej tiež ako „organizátor“).

3. Podmienky účasti

Do súťaže sa môže zapojiť každé dieťa s trvalým pobytom na území Slovenska, ktoré v dobe trvania súťaže (t.j. od 19.11.2014 do 24.12.2014) osobne, v zastúpení rodiča alebo iného rodinného príslušníka splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Každý účastník súťaže môže v priebehu súťaže zaslať neobmedzený počet omaľovánok na určenú poštovú alebo emailovú adresu, ktorú zriadil pre súťaž organizátor. Každý účastník je povinný uviesť svoju korešpondenčnú adresu, prípadne aj iné kontaktné údaje (napr. telefónne číslo alebo e-mail), aby bolo možné zabezpečiť doručenie výhry. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci alebo zamestnanci organizátora, spoluvlastníci alebo osoby s majetkovou účasťou v spoločnosti. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.

4. Trvanie súťaže

Súťaž sa koná v období od 19. novembra do 24. decembra 2014.
Žrebovanie sa uskutoční 27. decembra 2014.

5. Pravidlá, podmienky súťaže

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v období od 19. novembra až 24. decembra vymaľuje omaľovánku s veselým Sobíkom. Vymaľovanú omaľovánku vloží do obálky a zašle poštou na adresu Woow toys, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 3, 211 02 Bratislava alebo si ju odfotí, prípadne naskenuje a zašle elektronicky na adresu info@woowtoys.sk. Omaľovánky budú dostupné v letákoch, ktoré budú distribuované v novembri do schránok v Bratislave, na webovej stránke www.woowtoys.sk alebo na facebookovej stránke organizátora. Do súťaže sú zaradený v tomto období aj zákazníci, ktorí si kúpia v tomto období (t.j. od 19.11.2014 do 24.12.2014) na e-shope nákup v akejkoľvek hodnote. S osobnými údajmi účastníka sa bude narábať v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a ich poskytnutie účastníkom súťaže je dobrovoľné. Poskytnuté údaje budú zaradené a spracované organizátorom do databázy organizátora súťaže. Žrebovanie sa uskutoční dňa 27.12.2014 a to náhodným výberom spomedzi všetkých účastníkov súťaže. Všetky ceny budú distribuované prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Výhercov súťaže uverejníme 30. decembra 2014 na webovej stránke www.woowtoys.sk a na facebook stránke organizátora. Výhercov kontaktujeme po žrebovaní telefonicky alebo e-mailom, preto je potrebné uviesť aj telefonický alebo e-mailový kontakt.

6. Výhry:

100 ks hračiek podľa výberu organizátora.

7. Ďalšie výhry a charitatívny partner

Organizátor súťaže sa zaviazal prispieť 100 ks hračiek pre svojho charitatívneho partnera „ŽELAJ SI“. Hračky poputujú do 24.12.2014 nevyliečiteľne chorým deťom, ktoré sú v nadácii „ŽELAJ SI“.

8. Dane

Výhry, ktorých hodnota nepresahuje 166 €, nepodliehajú zdaneniu. Ostatné výhry, t.j. výhry, ktorých hodnota presahuje 166 €, sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré dostanú výhercovia, predstavujú výhry pred zdanením. Každý výherca pri preberaní výhry dostane odovzdávací protokol, kde bude deklarovaná hodnota výhry.

9. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže cenu postúpiť inej osobe iba so súhlasom organizátora súťaže. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. V prípade neúspešného kontaktovania výhercu, či vrátenia výhry, výhra sa stáva majetkom organizátora a právo na výhru výhercovi zaniká. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich plnení resp. nesplnení organizátor.

10. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

„Najzábavnejšie Vianoce“

Tento dokument upravuje pravidlá súťaže „Najzábavnejšie Vianoce“. Pravidlá

uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich.

Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto

dokumentu.

Štatút súťaže stanovuje organizátora súťaže, podmienky na prihlásenie, účasť,

získanie a odovzdanie výhry v súťaži, popisuje práva a povinnosti súťažiacich.

1. Názov súťaže

„Najzábavnejšie Vianoce“

2. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je Woow toys, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 3, 811 02 Bratislava,

IČO: 43 787 088, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 48572/B

(ďalej tiež ako „organizátor“).

3. Podmienky účasti

Do súťaže sa môže zapojiť každé dieťa s trvalým pobytom na území Slovenska, ktoré

v dobe trvania súťaže (t.j. od 19.11.2014 do 24.12.2014) osobne, v zastúpení rodiča

alebo iného rodinného príslušníka splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“).

Každý účastník súťaže môže v priebehu súťaže zaslať neobmedzený počet

omaľovánok na určenú poštovú alebo emailovú adresu, ktorú zriadil pre súťaž

organizátor. Každý účastník je povinný uviesť svoju korešpondenčnú adresu, prípadne

aj iné kontaktné údaje (napr. telefónne číslo alebo e-mail), aby bolo možné

zabezpečiť doručenie výhry. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci alebo zamestnanci

organizátora, spoluvlastníci alebo osoby s majetkovou účasťou v spoločnosti.

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže

obsiahnutými v tomto dokumente.

4. Trvanie súťaže

Súťaž sa koná v období od 19. novembra do 24. decembra 2014.

Žrebovanie sa uskutoční 27. decembra 2014.

5. Pravidlá, podmienky súťaže

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý v období od 19. novembra až 24.

decembra vymaľuje omaľovánku s veselým Sobíkom. Vymaľovanú omaľovánku vloží

do obálky a zašle poštou na adresu Woow toys, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 3, 211 02

Bratislava alebo si ju odfotí, prípadne naskenuje a zašle elektronicky na adresu

info@woowtoys.sk. Omaľovánky budú dostupné v letákoch, ktoré budú

distribuované v novembri do schránok v Bratislave, na webovej stránke

www.woowtoys.sk alebo na facebookovej stránke organizátora.

Do súťaže sú zaradený v tomto období aj zákazníci, ktorí si kúpia v tomto období (t.j.

od 19.11.2014 do 24.12.2014) na e-shope nákup v akejkoľvek hodnote.

S osobnými údajmi účastníka sa bude narábať v zmysle zákona č.428/2002 Z.z.

o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a ich poskytnutie účastníkom

súťaže je dobrovoľné. Poskytnuté údaje budú zaradené a spracované organizátorom

do databázy organizátora súťaže.

Žrebovanie sa uskutoční dňa 27.12.2014 a to náhodným výberom spomedzi všetkých

účastníkov súťaže.

Všetky ceny budú distribuované prostredníctvom Slovenskej pošty a.s..

Výhercov súťaže uverejníme 30. decembra 2014 na webovej stránke

www.woowtoys.sk a na facebook stránke organizátora. Výhercov kontaktujeme po

žrebovaní telefonicky alebo e-mailom, preto je potrebné uviesť aj telefonický alebo e-

mailový kontakt.

6. Výhry:

100 ks hračiek podľa výberu organizátora.

7. Ďalšie výhry a charitatívny partner

Organizátor súťaže sa zaviazal prispieť 100 ks hračiek pre svojho charitatívneho

partnera „ŽELAJ SI“. Hračky poputujú do 24.12.2014 nevyliečiteľne chorým deťom,

ktoré sú v nadácii „ŽELAJ SI“.

8. Dane

Výhry, ktorých hodnota nepresahuje 166 €, nepodliehajú zdaneniu. Ostatné výhry, t.j.

výhry, ktorých hodnota presahuje 166 €, sú predmetom dane z príjmov fyzických

osôb v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a výhercovia sú povinní pri

zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré dostanú výhercovia,

predstavujú výhry pred zdanením.

Každý výherca pri preberaní výhry dostane odovzdávací protokol, kde bude

deklarovaná hodnota výhry.

9. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže cenu postúpiť inej osobe iba so

súhlasom organizátora súťaže. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody

vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v

súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. V prípade

neúspešného kontaktovania výhercu, či vrátenia výhry, výhra sa stáva majetkom

organizátora a právo na výhru výhercovi zaniká.

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou ani žiadnou inou právnou cestou. V

prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o

ich plnení resp. nesplnení organizátor.

10. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa

tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných

osobitného zreteľa kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky

súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez

uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca

na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude

oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým

zaniká.